Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur funkcjonowania szkoły podczas epidemii

Utworzono dnia 28.08.2020
Czcionka:

 


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośnie z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

 

I. Organizacja zajęć w szkole

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Rodzic/opiekun prawny podpisuje oświadczenie o zapoznaniu się z procedurami funkcjonowania szkoły w czasie epidemii, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Uczniowie klas I-III oraz ich ewentualni opiekunowie wchodzą do szkoły wejściem przy sali gimnastycznej od strony boiska asfaltowego; uczniowie klas IV-VI wchodzą do szkoły wejściem głównym; uczniowie klas VII-VIII wchodzą do szkoły wejściem bocznym od strony ul. Nowej.
 5. Opiekunowie przyprowadzający uczniów mają obowiązek zachować następujące zasady:
 1. jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 metra;
 3. dystans od pracownika szkoły minimum 1,5 metra,
 4. przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in.: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 1. Przy wejściach do budynku szkoły umieszczone są informacje o obowiązku dezynfekowania rąk, instrukcja dezynfekowania rąk oraz ważne informacje i numery telefonów związane                         z COVID-19 (PSSE w Sępólnie Kraj., WSSE w Bydgoszczy, Szpitala Zakaźnego w Świeciu, numerów alarmowych, Urzędu Gminy w Sośnie, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy).
 2. Przy wejściu do szkoły i wejściu na świetlicę/stołówkę umieszczone są pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 3. W przypadku wystąpienia u ucznia objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych zostaje on umieszczony w szkolnym izolatorium (gabinet pielęgniarki). Pracownik szkoły jest upoważniony do zmierzenia dziecku temperatury. Niezwłocznie o tym fakcie powiadomiony zostaje rodzic/opiekun prawny, który jest zobowiązany do natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły. Rodzic ma obowiązek poinformowania dyrektora szkoły o wyniku konsultacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej. Pomieszczenie do izolacji jest wyposażone                         w środki ochrony: maseczka do ochrony ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji. W pomieszczeniu jest zapewniona odległość ucznia od pracownika szkoły wynosząca minimum 2 metry.
 4. Rodzic/prawny opiekun dziecka, które mogło się narazić na zakażenie koronawirusem poza szkołą, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły.
 5. Osoby z zewnątrz obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nowa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Osoby z zewnątrz nie mogą mieć objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych, przebywają w wyznaczonym obszarze koło sklepiku szkolnego.
 6. Każdy rodzic/opiekun prawny jest ma obowiązek dostarczenia do szkoły aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail. Wskazane przekazanie tej informacji za pomocą technik komunikacji na odległość.
 7. Uczniów w czasie pobytu w szkole obowiązują stałe wejścia tj. uczniowie wchodzą do szkoły przed zajęciami i wychodzą z niej po zajęciach oraz wchodzą i wychodzą na przerwy ustalonymi wejściami: klasy I-III wejście przy sali gimnastycznej od strony boiska asfaltowego, klasy IV-VI wejście główne, VII-VIII wejście od strony ulice Nowej.
 8. Uczniowie klas I-III na zajęcia wychodzą o godzinie 8:10, pozostali uczniowie rozpoczynają zajęcia o godzinie 8:20.
 9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe.
 10. Klasa I przerwy spędza przerwy na boisku asfaltowym, klasy II-III przerwy spędzają na placu „małej szkoły”, klasy IV-VI przerwy spędzają na boisku szkolnym (teren pomiędzy połową trybun a ogrodem, klasy VII-VIII przerwy spędzają na boisku szkolnym (teren pomiędzy połową trybun a ogrodzeniem przy ulicy Nowej). W razie niepogody uczniowie klasy I przerwy spędzają na łączniku przy sali gimnastycznej, klasy II-III w swoich salach, klasy IV-VI na parterze szkoły, klasy VII-VIII na piętrze szkoły. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb uczniów, jednak nie rzadziej niż co 45 minut. Przerwy te nie są organizowane w tym samym czasie co przerwy w klasach IV-VIII.
 11. Uczniowie klasy I korzystają z toalety w piwnicy szkoły, uczniowie klas II-III korzystają z toalety w „małej szkole”, uczniowie klas IV-VI korzystają z toalety na łączniku, uczniowie klas VII-VIII korzystają z toalety w piwnicy szkoły.
 12. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania                         i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa, ust.
 13. Uczniowie mają obowiązek posiadania maseczek i zakładania ich w miejscach większego zagęszczenia ludzi, w razie pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 14. Z sal zostają usunięte przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. W salach pozostają przedmioty niezbędne do prowadzenia procesu edukacyjnego (pomoce dydaktyczne). Jednakże uczniowie będą mieli do nich ograniczony lub uniemożliwiony dostęp. Użyte pomoce dydaktyczne na zajęciach wychowania fizycznego są czyszczone po zakończeniu zajęć (jednorazowo).
 15. Każdy uczeń w szkole posiada szafkę gdzie przechowuje własne przybory i podręczniki. Uczniowie obowiązuje zakaz wymieniania się przyborami szkolnym oraz zakaz przynoszenia do szkoły przedmiotów zbędnych. Ograniczenie przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności                     z niepełnosprawnościami.
 16. Ubranie wierzchnie uczniowie przechowują w szafkach (tzw. duża szkoła) lub co drugi wieszak (tzw. mała szkoła lub zajęcia świetlicowe).
 17. Sale szkolne, korytarze są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 18. Personel kuchenny oraz pracownicy administracji i obsługi w miarę możliwości ograniczają kontakty z uczniami i nauczycielami.
 19. Zajęcia pozalekcyjne są prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi przy zajęciach planowych.
 20. Każda klasa ma przydzieloną jedną salę lekcyjną. Uczniowie przechodzą tylko na zajęcia                           z informatyki i wychowania fizycznego.
 21. Przydział sal: klasa I sala nr 3, klasa II sala P1, klasa IIIa sala P2, klasa IIIb sala P3, klasa IV sala nr 5, klasa VIa sala nr 4, klasa VIb sala nr 10, klasa VIIa sala nr 14, klasa VIIb sala nr 15, klasa VIII sala nr 13.
 22. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w nr 7.
 23. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze oraz nauczania indywidualnego odbywają się w domach uczniów. Nauczyciele są zaopatrzeni w środki bezpieczeństwa: maseczka jednorazowa/przyłbica, rękawiczki jednorazowe,
 24. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej. Regulamin funkcjonowania świetlicy szkolnej zawiera zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii.
 25. Regulamin pracy biblioteki szkolnej zawiera zapisy dotyczące jej pracy w czasie epidemii.
 26. Dowóz uczniów do szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących w transporcie publicznym.

 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przy wejściach do szkoły zostały umieszczone numery telefonów do: PSSE w Sępólnie Kraj., WSSE w Bydgoszczy, Szpitala Zakaźnego w Świeciu, numerów alarmowych, Urzędu Gminy                    w Sośnie, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
 2. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice i opiekunowie uczniów mają obowiązek zakładania rękawiczek ochronnych lub dezynfekowania rąk oraz zakrycia nosa i ust. Mogą przebywać tylko w wyznaczonych strefach: wejście przy sali gimnastycznej od strony boiska asfaltowego oraz strefa przy sklepiku szkolnym.
 3. Uczniowie mają obowiązek regularnego mycia rąk wodą z mydłem, a w szczególności: po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu                      z toalety.
 4. Codzienne prace porządkowe są monitorowane. Harmonogram wykonywanych prac oraz karty wykonanych prac zostały przekazane pracownikom administracji i obsługi.
 5. Codzienne prace porządkowe w szczególności uwzględniają utrzymanie czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach                                                     i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. Dezynfekcja jest przeprowadzana ściśle według zaleceń producenta.
 6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostały wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem dezynfekujących instrukcje dezynfekcji.
 7. Pracownikom szkoły zapewnia się indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a dla pracowników przebywających w bezpośrednim kontakcie z dziećmi przyłbice ochronne.
 8. Szkoła zapewnia pojemniki do wyrzucania masek lub rękawic jednorazowych dla uczniów i pracowników szkoły.

 

III. Gastronomia

 1. Organizacją żywienia i wydawania posiłków w szkole zajmuje się kuchnia szkolna. Miejscem spożywania posiłków jest stołówka szkolna. Kuchnia szkolna pracuje zgodnie z wytycznymi higienicznymi zamieszczonymi w przepisach prawa dotyczącego żywienia zbiorowego. Pracownicy maja zapewnione środki ochrony osobistej.
 2. Spożywanie posiłków odbywa się w stołówce szkolnej zgodnie z zaleceniami sanitarno-higienicznymi w czasie epidemii. Posiłki będą wydawane w trzech grupach: klasy I-III w godzinach 11:20-11:40, klasy IV-VI w godzinach 11:50-12:05, klasy VII-VIII w godzinach 12:50-13:00. Herbata będzie wydawana: klasy IV-VIII w godzinach 9:05-9:15, klasy I-III w godzinach 9:20-9:35. Klasa I przychodzi na stołówkę a klasy II-III pozostają w swoich salach.
 3. Po każdej grupie w stołówce są czyszczone blaty i poręcze krzeseł.
 4. Naczynia i sztućce wielorazowego użytku są myte w zmywarce w temperaturze min. 60oC                       z użyciem detergentu oraz wyparzane.
 5. Dania i produkty oraz sztućce są wydawane przez pracownika kuchni, zupa jest podawana                     w wazach, z których zupę nalewa pracownik kuchni; drugie danie podawane jest do stolika przez pracownika kuchni. Brudne naczynia są zbierane przez pracownika kuchni.
 6. Opłata za korzystanie z posiłków przygotowanych prze kuchnię rodzic/opiekun prawny dokonuje za pomocą przelewu bankowego na konto Urzędu Gminy w Sośnie.

 

IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika szkoły

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej poza miejscem pracy powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną,      a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Fakt ten pracownik powinien zgłosić dyrektorowi szkoły.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych zostaje on odsunięty od pracy,  powinien  skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
 4. W szkole zostało przygotowane pomieszczenie (gabinet pielęgniarki) służące do odizolowania osoby, u której zaobserwowano oznaki chorobowe. Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu, dezynfekowaniu. Należy zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez PSSE w Sępólnie Kraj.
 6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń PSSE w Sępólnie Kraj.
 7. W przypadku ryzyka zarażenia pracownika szkoły należy odizolować teren szkoły oraz poddać go gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji. Dalsze czynności zostaną ustalone po kontakcie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 8. Niezwłocznie o sytuacji w szkole zostanie powiadomiony organ prowadzący szkołę (Wójt Gminy Sośno).
 9. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego i po zasięgnięciu opinii PSSE w Sępólnie Kraj. może zawiesić zajęcia na czas oznaczony. Zawieszenie może dotyczyć oddziały, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.
 10. Ważne telefony:
 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sępólnie Kraj. 52 388 12 30 lub 606 425 137
 2. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy 52 376 18 00 (centrala)
 3. Szpital Zakaźny w Świeciu 41 240 16 34
 4. numery alarmowe 999 lub 112
 5. infolinia w sprawie koronawirusa 800 190 590
 6. Urząd Gminy Sośno 52 389 01 10
 7. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 52 349 76 05 (sekretariat Kuratora) lub                                  
 8. 52 349 76 24 (sekretariat Dyrektora Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej)

 

V. Postępowanie prewencyjne pracowników/rodziców/prawnych opiekunów/uczniów

 1. Wszystkie osoby dorosłe wchodzące na teren szkoły podstawowej zobowiązane są do dezynfekcji rąk - zgodnie z instrukcją zamieszczoną przed wejściem do szkoły podstawowej.
 2. Pracownicy szkoły podstawowej zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych oraz reżimu sanitarnego.
 3. Pracodawca zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej - maseczki/przyłbice, rękawiczki, płyn do dezynfekcji.
 4. Zewnętrzni dostawcy mają obowiązek nosić na terenie szkoły podstawowej maseczki lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.
 5. Konieczne jest dezynfekowanie rąk przez osoby dorosłe po wejściu do budynku oraz w trakcie wykonywania pracy. Dozowniki z płynami do dezynfekcji rąk umieszczone są w wyznaczonych miejscach.
 6. Pracownicy zobowiązani są myć ręce m.in.:
 1. przed rozpoczęciem pracy;
 2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona;
 3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną;
 4. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji;
 5. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa;
 6. po jedzeniu, piciu;

stosując się do instrukcji umieszczonych w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.

 1. Pracownik stosuje ochronę twarzy podczas kichania/ kaszlu (w rękaw ubrania przy łokciu) oraz unika dotykania oczu, ust i nosa. Nie podaje się ręki podczas powitania.
 2. Codzienne prace porządkowe są wykonywane zgodnie z harmonogramem i są monitorowane.
 3. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas niezbędny do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń czy przedmiotów.
 4. Przy organizacji żywienia szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych.
 5. Wszystkie naczynia, sztućce, z których korzystają uczniowie i pracownicy szkoły należy myć w zmywarce w temperaturze 60°C z użyciem detergentu i wyparzyć.
 6. Kontakty pomiędzy poszczególnymi pracownikami powinny być ograniczone do minimum pozwalającego na wykonywanie zadań służbowych i odbywać się z zachowaniem 1,5 m odległości.
 7. Jeśli w przypadku pracowników kuchni nie jest możliwe zapewnienie, w odniesieniu do stanowisk pracy, ww. odległości należy stosować środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 8. Pracownicy administracji i obsługi nie powinni kontaktować się z uczniami oraz pracownikami pedagogicznymi.
 9. Zawieszone zostaje  wykonywanie obligatoryjnych badań okresowych pracowników do czasu ogłoszenia zakończenia epidemii.
 10. Zawieszona zostaje realizacja okresowych szkoleń bhp. Szkolenia mogą być prowadzone jedynie w trybie online, z wyjątkiem tych, których nie można przeprowadzać w sposób zdalny.
 11. Z sal zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.
 12. Każdy uczeń używa wyłącznie swoich podręczników, ćwiczeń, przyrządów.
 13. Salę, w której przebywają uczniowie, należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę.
 14. Należy dbać o to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, np. przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie z boiska lub przynajmniej co 2 godziny.
 15. Zajęcia i zabawy należy prowadzić w miarę możliwości, z zachowaniem odległości między uczniami i pracownikami (np. podczas zajęć świetlicowych).

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 6/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośnie z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

 

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA, KTÓRE UCZĘSZCZA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA  W SOŚNIE

 1. Zapoznałam/em się i akceptuję procedury funkcjonowania szkoły w trakcie epidemii COVID-19 obowiązujące w szkole i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
 2. Oświadczam, że moje dziecko jest bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz, że domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji                                  w warunkach domowych lub w izolacji.
 3. Wiadomo mi, że uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Przy wejściu do szkoły rodzice/opiekunowie mają obowiązek: stosować osłonę ust i nosa, używać rękawiczek jednorazowych lub dezynfekować ręce. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie mają obowiązek przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Jestem świadoma/y możliwości zarażenia się mojego dziecka, mnie, moich domowników, opiekunów w szkole i innych dzieci w szkole COVID-19. Jestem świadoma/y iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników zajęć wraz                  z nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi, dyrektorem jak również ich rodzinami.
 5. Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury przez pracownika szkoły w razie pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Znana mi jest klauzula obowiązku informacyjnego w przypadku przetwarzania pomiaru temperatury jeśli zaistnieje taka konieczność w celu zapobiegania rozpowszechniania się COVID-19 (załącznik nr 3).
 6. Moje dziecko nie będzie przynosiło do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów.
 7. W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od pracownika szkoły, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego w szkole pomieszczenia do izolacji.

aktualne numery telefonów oraz adresy email (potrzebny do funkcjonowania e-dziennika):

matka/opiekun prawny:………………………………………………………………………………………………………..

ojciec/opiekun prawny:…………………………………………………………………………………………………………

 •  
 1. O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię wychowawcę klasy.
 2. W przypadku zaistnienia konieczności wprowadzenia nauczania zdalnego oświadczam, że posiadam/nie posiadam* wystarczającą ilość sprzętu dla każdego dziecka w domu: laptop, komputer stacjonarny, tablet, smartfon, dobre łącze internetowe.*
 3. Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na założenie przez dziecko pod nadzorem nauczyciela konta z dostępem do aplikacji MS Teams, która będzie wykorzystywana w przypadku nauczania zdalnego.

*właściwe podkreślić

………………………………….                              …………………………………………………………………..

               Data                                                           Podpis Rodzica/Opiekuna prawnego

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 6/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sośnie z dnia 25 sierpnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

 

Klauzula obowiązku informacyjnego w przypadku przetwarzania pomiaru temperatury jeśli  zaistnieje taka konieczność w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19.

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) — zw. dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sośnie, ul. Kamińskiego 1, 89-412 Sosno zwana dalej Administratorem lub Placówką. Jeśli chcesz zapytać o swoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych, kontakt z inspektorem ochrony danych: tel. 531 343 014, iod@sps.sosno.pl.
 2. Podstawą pozyskania i przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.
 3. Dane osobowe ucznia w zakresie jego stanu zdrowia będą przetwarzane w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19.
 4. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jej brak nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Wyrażoną zgodę można w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 5. Administrator nie będzie udostępniać danych osobowych innym odbiorcom.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych. Administrator może też usunąć dane osobowe wcześniej, jeśli uzna, że skończył się cel przetwarzania tych danych.
 9. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; nieprawidłowych danych na podstawie art.16 RODO; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach w skazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.
 10. Każdej osobie, która uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa).

E-dziennik

Kalendarium

Styczeń 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 67

W poprzednim tygodniu: 275

W tym miesiącu: 445

W poprzednim miesiącu: 1015

Wszystkich: 42462